Kontrolní komise BD INSTART

Základní informace
Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Schází se minimálně čtyřikrát do roka.

Složení kontrolní komise
Členové kontrolní komise: Stanislava Bartošová (předsedkyně), Jaroslava Kučerová, Daniela Tůmová

Kontakt na kontrolní komisi
E-mail: kontrolnikomise@mladotova.cz.
Písemně: schránka BD INSTART, Mladotova 667/7, Praha 10 - Kolovraty, PSČ 103 00, adresát: Kontrolní komise.

Činnost kontrolní komise
Činnost kontrolní komise BD INSTART upravují primárně Stanovy Bytového družstva INSTART, Článek XXVII. Kontrolní komise, a dále pak též Zákon č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), Část druhá Obchodní společnosti a družstvo, Hlava II: Družstvo, Díl III: Orgány družstva, § 244 Kontrolní komise.

Stanovy Bytového družstva INSTART, Článek XXVII. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
 2. Kontrolní komise má 3 členy a je volena na funkční období 3 roky. Funkce člena kontrolní komise zanikne po uplynutí funkčního období.
 3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě též místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, pokud si členská schůze svým usnesením nevyhradí volbu předsedy, popřípadě i místopředsedy trvale do své působnosti.
 4. Předseda a v jeho zastoupení místopředseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise. Podklady pro jednání schůze kontrolní komise, zejména zprávy o provedených prověrkách nebo kontrolách a návrhy na nápravná opatření připravují a předkládají pověření členové komise předsedovi kontrolní komise včas před jednáním kontrolní komise.
 5. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
 6. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů.
 7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
 8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
 9. Předseda či místopředseda kontrolní komise nebo jiný její člen pověřený k tomu usnesením kontrolní komise, má právo účastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu bytového družstva, zřízeného podle stanov.
 10. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje bytové družstvo v řízení před soudy a jinými orgány, je-li vedeno řízení proti členovi představenstva v případě podle ZOK.
 11. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.

Autor: Michal Švec, 2011-2015.